1867
ಮೆನು

ಅನುಸರಿಸಿ @ Lockdownlive ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ.

scdsc

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಎಂಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕೈದಿಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಈಗ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲ ವರ್ಗ 2/3/2012 ನೆವಾರ್ಕ್ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ, NJ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಇದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೆಡ್ ಇತರ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯ ಯಾರು ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯದ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿದ್ದರು ಇವೆ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಗಣಿತ, ಓದುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು, ಇಲ್ಲಿ ಯುವ ಕೈದಿಗಳಿದ್ದರು ಸಹಾಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮಗೆ ಆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಎದುರಿಸಲು ಸಹ ಇವೆ.

ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳು ಅದೇ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹುಡುಕುವುದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಬಯಸುವ. ಹೇಗಾದರೂ, we believe that by working in tandem with Social Services, we can reach those who will see us as their peers rather than yet another authority figure who can not truly relate to them or their lifestyle.

MISSION: to offer choice and to deter the young men we talk to from repeating their mistakes of the past and from criminality within the confines of this facility and society as a whole.

We will at all times conduct ourselves appropriately.

We will share our experiences, while at the same time explaining that there were better choices available to us and that had we made better choices we would have better lives.

We will encourage these young men to educate themselves and to participate in the self-help programs available to them.

I.E.B.C. was designed as a six week program.

Opening remarks cover what the program offers and why inmates should commit.

6 topics are covered in 12 sessions; each topic is given to two groups, once in the morning and once in the afternoon, or twice per week.

Topic #1 – Peer Pressure- Make your own choices.

Topic #2- Self Analysis- What do you know about your self and who you are

Topic #3- ಶಿಕ್ಷಣ- Being smart is O.K.! There is no weapon greater than the mind.

Topic #4- A.I.D.S. Prevention- What you need to know to be safe.

Topic #5- ParentingInside and out, not imposing the cycle of your past. Building a new and better relationship built on love, respect and responsibility.

Topic #6- Employment SkillsWays of preparing and presenting yourself for work and work opportunities.

A classroom is set up in the style of a round table meeting, a circle of 18-20 chairs with 6 “old timersacting as Group Facilitators with a Senior Correctional Officer present at all times. There is no more than 24 young inmates attending these classes; 12 to a class, 2 classes per week.

Age requirement defining young inmates is 18-30 ಹಳೆಯ ವರ್ಷಗಳ.

We are interested in having guest speakers speak to the group on topics such as AIDS prevent, employment and re-entry.


Read this book!

ಭಾಷಾ ಆಯ್ಕೆ


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತ್ವರಿತ ಹೊಡೆತಗಳು

Category