asdas gangs Archives - લોકડાઉન લાઇવ ફ્રોમ
મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • http://www.livefromlockdown.com/harsh-reality-prison/

  The Harsh Reality of Prison

  Kevin King, known as KK, has just been convicted of Armed Robbery and sentenced to 65 years in prison. KK is 24 years-old. He must serve 85% of his 65-year sentence, which will make him about 70 when he is released from prison. KK is an only child, no nieces, ભત્રીજાઓ, cousins, કાકાઓ, or aunts. His mother is on crack and the streets raised him. Once KK hits the jail most of the streets abandoned him. His homies disappeared. His girlfriend left. He could no longer provide the funds and good...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/witness-americas-massacre-tewhan-butler/

  Bear Witness to America’s Massacre

  It was seven when I heard the sirens I had to get away, but my legs wouldn’t move. I was running nowhere fast. અચાનક, I was face down. 1, 2, 3 officers hard tackled, knee in my back, arms wrestled behind me. My rights were never read; was told I had none. To take another man’s life is said to be the most egregious sin, and so is the denial of justice. Head mushed down, cop car door slammed shut. “We got ’em Capt!” Mistaken identity, my guilt...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/happy-birthday-massacre-is-gone/

  Happy Birthday: Massacre is Gone

  ઑક્ટોબર 1 was the day I was born. There are many stories that began this way. An innocent young child welcomed to a cruel world. The world that I entered in 1979 was still waning a hangover from the riots of the ’60s, and the noteworthy Black Power Movement. ત્યાર બાદ ટૂંક સમયમાં, when my feet began to get wet, Similac still on my breath, came the ’80s crack epidemic. I guess you can call this, out with the old, and in with the new. If everything happens for a reason maybe this is...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/bloods-crips-letter/

  Letter to the Bloods and Crips: Stop the Madness

  When I first started to write this post I told my brother Maal that it was going to be a banger, and I need time to get it right. I wanted my head to be in the right place. Before you read, know and understand that I’m addressing the Bloods and Crips of every state across the United States. I’m not just speaking on Jersey. I want to see change everywhere because we are losing this battle. Aren’t all of y’all tired of having your loved ones found dead in those streets?...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/mans-man/

  A Man’s Man

  I’m so serious most of the time because, જેલમાં, only the fittest and most aggressive survive. A second cannot be wasted. Once seconds are lost, you lose, and losing is for losers! I keep an attitude because I never want to become complacent or okay with being in prison. My disdain for prison is what keeps me focused, આયોજન, plotting, strategizing, and executing to get out of prison ASAP! To some I am extremely cocky and arrogant. But that’s only because I believe in me. My...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/pledge-allegiance-to-black/

  સંકલ્પ નિષ્ઠા બ્લેક

  Black Lives Matter — Black Lives Matter — Black Lives Matter — I pledge to never rest until the death of the slavemaster I pledge to demand respect I pledge to demand you accept by Blackness Your oppression breeds our resistance, Beloved I pledge allegiance to Black — બ્લેક પ્રેમ, ઊભા પેઢી, ઉભા થાઓ, never stand back If we can’t breathe, Amerika won’t breathe Amerika won’t sleep, Amerika won’t eat Amerika will be brought to her knees I pledge...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/back-in-solitary-confinment/

  Back in Solitary Confinement

  People, I would like to apologize for my inconsistent contributions to Live from Lockdown and the #RaiseUP movement as of late. I have been placed back in solitary confinement for allegedly speaking language associated with a gang. કથિત, I was directing something. That is how the powers that be came at me. કોઈ પણ ઘટનામાં, it was more political than that. I was transferred back to Trenton [ન્યૂ જર્સી] State Prison from Rahway [East Jersey State Prison] and locked down. I spent sixteen days...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/prison-conflict/

  જેલ વિરોધાભાસ

  Stateville સુધારક કેન્દ્ર (JOLIET, ઇલિનોઇસ). A meeting is taking place on the yard between the 39 Street Gents (fictional name). The leadership is confronting a lower ranking member on a rumor that he’s a snitch. T is the leader and Baby C is the second in command. The crowd includes various members of the Gents. The alleged snitch’s name is Lowdown. The brother bringing the charges is on the new [fresh off the street]! ટી: We want to call this meeting to order. Got a serious...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/oath-to-mission-statement/

  Oath to Mission Statement

  I hereby take this oath . . . I remember reciting those words with aggression. With this oath I had no idea what I was really committing to. I had no ideas of the lives I was preparing to put at risk, including my own. I never believed or imagined speaking against this oath. માર્ચ પર 29, 2000, પર 12:31 am a boy joined the United Blood Nation. My permission was given in the form of excuses such as there was no love at home, I needed family, અને આ યાદીમાં જાય. I told myself that I would...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/raise-up-growth-and-development-is-mando/

  યુપી એકત્ર: ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ માન્ડો છે

  તે 2016! નવા કેસ કાયદો! યુપી એકત્ર! ગોરિલો કેદી નેશન અને મફત વિશ્વમાં અનુયાયીઓ જે અમારા સત્યો શેર શાંતિ લોકડાઉન થી રહે છે. હું તમને લખી, my cell door has been locked for four days due to another set of Gorilla Convicts governing their own. દરરોજ પશુ અંદર સંઘર્ષ ચાલુ. “પ્રતિકૂળતાના પૂરતી મજબૂત તે પાચન તે માટે ખોરાક પૌષ્ટિક છે.” મારો સંદેશ આજે: We must transform from top criminals into genius businessmen. હું આ કહેવું ...વધુ વાંચો


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category