મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • સરકાર નામ: Al-Tariq Gumbs
 • સંખ્યા નોંધણી: 05674-078
 • ઉંમર:37
 • સમય સેવા આપી હતી:13+ વર્ષ
 • વતન:નેવાર્ક, NJ
 • સજા:168 મહિના
 • વર્તમાન ચાર્જ:Racketeering (RICO), કાવતરુ
 • ઉપનામ:King Sankofa (Formerly known as Killer Reek)
 • તારીખ છોડો:2022
 • જેલમાં એફિલિએશન:રક્ત (પ્યાલો)
 • પ્રભાવ વર્તુળ:એમેન્યુઅલ જોન્સ, લેસ્ટર આલ્ફોર્ડ, ઓમર ઓસ્ટીન, Tewhan બટલર
 • સંસ્થા:FCI Memphis
 • I would like to show you the real me.

Sankofa

I decided to title this one Sankofa. If you don’t by now Killa Reek is dead, and I choose to be called Sankofa from now on. I have been trying to shed the name Killa Reek, but it’s been hard to break. My people and guys in here love the name and the past that came with it. I have to tell them over and over Killa is dead and gone and they need to get used to it. હમણાં, if you don’t know what Sankofa means I would like for you to look it up and you’ll understand why I used it as a title for my post. 2015 was really rough for me. Let me tell you about it for a minute so you can get a sense of the pain that I have endured, the pain that has given me headaches and caused me to really fight for my sanity.

જાન્યુઆરી પર 4, 2015 I lost Natalie. She was my best friend. She passed away. That’s how my year started. She was in South Carolina visiting me when she passed. I wish that experience on no one.

I found out my right hand man is no longer my right hand man. He turned out to be something I would never have thought he was. And if he is reading this, I’m not talking about the situation he is in. I’m talking about becoming egotistical. I lost someone I held close to my heart as a brother.

My young brothers under the set were becoming disrespectful. It seems they were upset at my decision to want change and to want to live my life in peace and to be a big brother who is there on those streets with them and help them fight those demons that people let conquer them. They hated me for it. That hit me hard because of all the things I have sacrificed for the hood. But if I’m really about change, I can’t let a few pull me backwards and make me do things that will cause my family and I more pain.

I also got to hear the media and the powers that be in Newark and beyond say that the would-be-mayor did something bad by writing a letter of support for me. I never spoke on it because I felt that it would have hurt him more than help, so I kept my mouth closed and endured all of the judgment from people who never met me or talked to me. I had to send my apologies to Mayor Ras Baraka because I knew he took a lot of heat for that.

I want the streets of Newark to know that yes I was apart of the destruction. I was raised to be a destroyer. No one seems to understand or wants to recognize that your environment shapes your mindset. If you are in the jungle do you think wanting to save animals from being killed is going to stop you from being killed? You think that since you don’t eat meat that in a situation where there is nothing but meat, you wouldn’t eat it to survive? People nowadays have become so judgmental about other peoples’ lives and think their shit smells like roses. Then the shit comes full circle because none of us are infallible. When you know better, you do better. Now that I know better I’m doing better.

I also got to hear that my son has six years in the same hellhole I was in when I was his age. એમએસ. Sheila Hobson’s words from twenty years ago became reality. I had to teach my son through letters how to maintain and survive in the jungle. Can you imagine telling your child how to make it in the jungle? Just picture what I mean.

I had to watch my family come apart. I had to endure hate and slander from my own family members. I had to watch as my life went from getting on the right track to being pushed backwards. I had to fight my own pain and through the help of all the people that have come into my life this year I was able to do it. I was able to smile and melt the ice that was forming again around my heart. It was because of Blondie (Love u) that I got back on track. She told me to focus on my future and not my past. I want you to know, that even though our past has been filled with a lot of pain and anger, we are the ones who control our future.

I managed to push away my lil sister Adrieanne with my madness, but I know she loves me and still looks up to me. I’m so sorry for driving you crazy lil sis and probably being a disappointment as a big brother this year. I promise to live up to the job in the future.

My sistas Camisha and Dell have held me down like no other. Unique grabbed the mantel and held on; and for that, when things get right I got you.

My brothers Sharif and Poe held me down and never stopped picking up the phone. My brother Maal slid in and held it down like a true brother is supposed to. My comrade K-Dawg from the District who I met in FCI Estill. He went home and reached back. My brother and comrade G from Cinn-City; that’s my scoobie. Young Killa and Lock and Load- my true lil bros. Hakavelli, રે, Nas, Styles, Shortz aka Blockhead Brim, E-Trills, Cel, and Taliban. Maal, K.E., Haven, Poppi, my lil sis Tunisia, Juanita, Hbo, Burg, પોપ, Poke from the N.O., my lil bros in Estill. Killaboy, Bad News, K-Kutta, Sama, Moe, X-man, Steve, બદામી, સ્વ, and all my guys in Estill and the new lil bros I just met this year in FCI Memphis. When things were bad my dudes stood up and showed me that nothing was in vain. To my cousin Mid, my dude, I love ya, even though you’re on your B.S. My lil bro Rasheed came home in 2015 and I hope he stays home. To anyone who held me down in 2015: I wish each of you the best in the new year. ઓછામાં છેલ્લું નથી, પરંતુ, my mother and lil sis Verlinda: I love y’all to death.

Even though 2015 started out crazy for me it has ended something nice. i’m looking forward to my future. I’m looking forward to being the man I know I can be and making my dreams come true. I’m looking forward to meeting good people like Miranda, Malik, Tasheka, my sista El, lil sis Tashanique and Jazzie. You have no idea how happy I was to meet you this year. You are apart of something that I love very dearly, and for you to open your arms to me too shows me that your truly one of a kind. Love u. Thank all of y’all.

I felt I had to write this to thank every one who helped me get out of my slump in one way or another in 2015. At the end of the day it’s about having good people in your life. It’s about progress and moving forward and not allowing your past to hinder you. That is the point of this post. I just wanted to shout y’all out. આ તે છે. With out y’all 2015 would have been a lot worse. I hope 2016 brings each and every one of us the happiness we deserve. I know most of y’all don’t really want to read this long ass post. LOL. But my name is King Sankofa, and to live by and with that name means I must give credit where credit is do. I never really give a good thanks. આભારદર્શક શબ્દો! I want happiness for all of us in our lives.

Even though our past will never leave us, does not mean we cannot have new dreams for our future. Peace to you and yours. This is just the beginning.

તમે બધા પ્રેમ,

King Sankofa.

Be on the look out for your boy.

If i missed your name, make no mistake that it has anything to do with my love for you. Shout out to everyone who reads my posts and gets something out of them. Thank you for your support. I promise to never let y’all down.

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category