મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • સરકાર નામ: Michael Key
 • સંખ્યા નોંધણી: K-54135
 • ઉંમર:37
 • સમય સેવા આપી હતી:15+ વર્ષ
 • વતન:શિકાગો, IL
 • સજા:લાઇફ
 • વર્તમાન ચાર્જ:હત્યા, મર્ડર પ્રયાસ કર્યો, Armed Robbery, મુખ્ય પૃષ્ઠ આક્રમણ
 • ઉપનામ:માઇક જી
 • તારીખ છોડો:N / A
 • જેલમાં એફિલિએશન:ગેંગસ્ટર શિષ્ય
 • પ્રભાવ વર્તુળ:Kenneth Key
 • સંસ્થા:Stateville સુધારક કેન્દ્ર
 • તમે હંમેશા તમે હંમેશા કર્યું નથી, તો, પછી તમે હંમેશા મળશે શું તમે હંમેશા મેળવેલ કર્યું.

Michael Key

This post marks the first father and son contributors to Live from Lockdown. Michael Key is the son of Kenneth Key. Not only are father and son incarcerated, they are located at the same facility, six cells apart, and both are serving life sentences. The vicious cycle must end. Stay tuned for more posts from father and son. If you have any ideas for father-son projects, send us a note in the contact form below.

My name is Michael Key. હું છું 37 years-old and currently reside at the Stateville Correctional Center in Illinois. I was born on the South Side but raised on the East Side of Chicago where I was a member of the Gangster Disciple Nation. હું છું 15 years in on a life sentence for the crimes of murder, attempted murder, armed robbery, and home invasion. I’m the fourth of five children born to a drug addicted mother and a father who’s been locked up my whole life. If any of this sounds familiar, that’s because I am you and you are me. Where you are now is where I’ve been. Where I am now, is where you’re headed if you don’t check yourself.

If asked how I got here, I can only say I fell victim and got caught up in all the deception of life in the hood. A life some would argue was predetermined at my conception. In the street, my name was Mike-G, but my guys called me Pirate because I was a stick-up kid. As a member of the ગેંગસ્ટર શિષ્યો, I did it all, outside the jail and inside. I’m not bragging here. I simply need you to understand that if anyone understands you and what you’re going through, it’s me. Because like many or most of you I grew up on a poor block, in a poor neighborhood, in a poor community where my role models were drug dealers, pimps, hustlers, thieves, and murderers.

I’m not here to preach to you, though it may sound that way at times. I’m simply here to share my thoughts and ideas on any given subject in the hope that you won’t fall victim as I did. But more importantly, to shine some light in an otherwise dark area of your life. A darkness I know all too well that can and will overcome you if left unchecked. And if nothing else, allow me to be that little voice in the back of your head screaming WAIT, STOP, THINK. કારણ કે, believe it or not, your life is on the line. હું આવી તરીકે હું રજા, in the vision of knowledge, શાણપણ અને સમજ . . .

If you always do what you’ve done, પછી તમે હંમેશા મળશે શું તમે હંમેશા મેળવેલ કર્યું.

  

One response to “Michael Key”

 1. Angela says:

  I really hope your story will help even if it’s only person because I don’t know what this world is coming to…. I was just in Chicago over the Memorial Day weekend I couldn’t believe that 62 people lost their livesIt’s crazy so please continue trying to reach out to these young and older menBecause like I said even if you can help one person then that’s a start….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category