મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • સરકાર નામ: માર્ક ડિક્સને
 • સંખ્યા નોંધણી: California,-01558
 • ઉંમર:32
 • સમય સેવા આપી હતી:14 વર્ષ
 • વતન:શિકાગો, ઇલિનોઇસ
 • સજા:35 વર્ષ
 • વર્તમાન ચાર્જ:1ST ડિગ્રી મર્ડર, 2 હત્યાના પ્રયાસ ગુનામાં
 • ઉપનામ:બો Chyna
 • તારીખ છોડો:2034
 • જેલમાં એફિલિએશન:ગેંગસ્ટર શિષ્ય
 • પ્રભાવ વર્તુળ:LaBron નીલ Bey, પાછા ક્રમ
 • સંસ્થા:Pickneyville Correctional Center
 • શેરીઓમાં હત્યા દરેક બાળક સાથે, તમારા માથા પર bullseye મોટી ઊગે.

Live on the Internet: તે છે શું છે

Live on the Internet: baby boy holds his pistol, “હા, it’s real. Y’all see me. Who want to try me? Anybody try me, Imma catch a body for real!” professes the twelve-year-old with all the bravado he could muster. He can’t even begin to understand the danger of the words he’s speaking. The power of holding a weapon combined with the thrill of racking up hundreds of viewers on his feed has frozen his sense of self. He has become an actor just like he’s seen in the movies. He waves the small .22 caliber pistol as if it were a toy. He’s putting on for his audience.

In rooms all over the world viewers express varying opinions: “Hell naw! Look at this little bad *ss muthaf*ucker. He gone hurt somebody, if he don’t get killed first.” In another part of the country, “He look so young. He can’t be more than ten. Where his parents?” In another country, two friends laugh at him, “Look at him, a feisty little bugger.” In an office in a police station Sargent Tanner shakes his head as he listens to the boy’s words. “હા, I’ll be seeing you soon, one way or another.” the seasoned veteran whispers. “You say something partner?” looking up from his computer “Not really, just commenting on . . . here you gotta see this.” Sargent Tanner pushes his computer screen to the side so his partner has a view. “Y’all don’t want none.” the boy says, cocking the slide putting a shell in the chamber, “Your life don’t mean nothing to me. Get outta line, it’s over with.” બદામી, Sargent Tanner’s partner, grins, “Future America’s Most Wanted – making of a murderer.” “What do they think happens to this video? Or do they think that the police can’t find these?” “Clearly the kid isn’t bright. The video speaks for itself.” “ખરેખર, I looked him up. Little Jeremy Thomas is twelve-years-old, no record of trouble. Not even in a gang.” “I bet he’s into something, just look at him.” “I bet he just lost looking for help and love.” “હા, death threats always was a good way to make people love you.”

In another room just a few blocks away from Jeremy’s home, “Aye, that’s shorty I told you been telling everybody he got a strap,” says Mike an eighth-grader who goes to Jeremy’s school. Mike’s buddy chimes in, “Look at him fronting like he ’bout that life. Shorty a get his head knocked off.”

Days later – “Code 4! We have a Code 4 at Lawson Elementary, report of shots fired.” The police dispatch alerts officers. Like a stampede of horses officers race to the scene. Detective Brown squints his eyes in anticipation of whatever he’s about to encounter. Upon arrival, Sargent Tanner immediately notices two small bodies covered by sheets – one in the middle of the street and the other just outside of the school’s front door. To his left he sees a pair of two frightened eyes peering at him from the back seat of the squad car. He walks up to another officer, “Run it down to me.” “Uh, middle of the street, pulls a weapon, firing at two in back of car. He misses kills kid at doorway. The two being shot at, shoot back and kill middle of the street. First on the scene catch these two running from the scene.” Sargent Tanner heads toward the kid in the middle of the street and peels the sheet back, revealing a face. Its familiarity is clear, but he can’t . . . તે પછી, “Shiiiit! Aye partner look at this!” Brown approaches, “Isn’t this?” “Crime’s number one draft pick. Killed before he could make it to the pros.” “ધુત્કારી કાઢવું! Poor kid didn’t last a week out here.” Feeling sadness creep up his sleeve, Sargent Tanner covers the slain child’s face. “Sorry kid, aint no resets or do-overs in real life. It is what it is.”

Too many young people look at the movies or play video games and get tricked into thinking that violence is a game and weapons are toys. દુર્ભાગ્યે, real murders put an end to everything and there is no coming back. No amount of blindness can change the real sight of violence. IT is what it is.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category