મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • સરકાર નામ: એન્થોની વિલિયમ્સ
 • સંખ્યા નોંધણી: 23830-112
 • ઉંમર:46
 • સમય સેવા આપી હતી:13 yrs.
 • વતન:લોસ એન્જલસ, CA
 • સજા:20 yrs.
 • વર્તમાન ચાર્જ:ગાંજાના વિતરણ; સશસ્ત્ર બેન્ક રોબરી મોકલવું કાવતરુ
 • ઉપનામ:જી ટોન
 • તારીખ છોડો:2019
 • જેલમાં એફિલિએશન:રક્ત (બ્લેક પી. પથ્થર)
 • પ્રભાવ વર્તુળ:DJay, પુરુષો STOP
 • સંસ્થા:યુએસપી BEAUMONT
 • ભગવાન દ્વારા આપેલા મહાન ભેટ છે આપી શકે છે અને સમજવા માટે કે જેથી તમારા સાથી માણસ તેને ફરવા માટે ભયભીત નથી.

Gun Control or Mental Health?

Mental-illness-gun-control

Once again a massacre has taken place at one of our higher learning institutions. This time it was in Oregon. President Obama said, “it’s becoming routine,” in his remarks that were aired on news reports after the shooting. But still in all, there is no resolve.

Gun control is still in constant debate, but my opinion is gun control is not the answer. Taking away our fundamental right to bear arms is not the solution to the actual problem. Since 2012 and the tragic Sandy Hook massacre, over 87,000 killings have occurred in the United States. That’s at least 8-times the number of U.S. soldiers killed in Iraq and Afghanistan.

The actual problem is the mentally ill are being ignored. And what’s odd to me is after all of the FBI investigations, criminal background checks and mental health records checks the individual is still able to get a gun. But after the shooting the final determination is the person was mentally unstable.

વિચાર માટે ખોરાક: if friends and family have a feeling that one of their loved ones is mentally unstable, how come they do not seek psychological help for that person? Maybe we can prevent a lot of these senseless killings in our country by simply paying more attention and a more active role in the lives of our loved ones.

Our government should not be let off the hook either. They need to take a more active role in this problem. In-person psychological evaluations need to be a requirement when purchasing a gun.

Teachers also need to pay more attention to potentially troubling students. Our country as a whole needs to stop dismissing mental illness as if one day it will cure itself or disappear on its own. As a society we must start addressing the issue of mental illness in a more serious manner. Let’s face it people, mental illness is here and it’s not going anywhere by itself. The mentally ill need help, our help.

My name is G-Tone, and this is Live from Lockdown. હું આવી તરીકે હું તમને છોડી, શાંતિ.

સ્ટોન લવ.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category