મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • સરકાર નામ: વિન્સેન્ટ Gamboa
 • સંખ્યા નોંધણી: 23079-086
 • ઉંમર:44
 • સમય સેવા આપી હતી:20+ વર્ષ
 • વતન: લોસ એન્જલસ, CA (દક્ષિણ મધ્ય)
 • સજા:30 yrs.
 • વર્તમાન ચાર્જ:કોકેઇન બેઝ વિતરિત કરવા માટે કાવતરું
 • ઉપનામ:વેલ Vizious
 • તારીખ છોડો: 2020
 • જેલમાં એફિલિએશન:રક્ત (ઇસ્ટ સાઇડ આઉટલૉ 20 'ઓ)
 • પ્રભાવ વર્તુળ:Tewhan બટલર
 • સંસ્થા:યુએસપી વિક્ટોરવિલે
 • જીવન વિશે સારી વાત જીવન એક સફર છે અને આ પ્રવાસ દરમિયાન અમે અમને ઘણા પાઠ શીખવા માટે પરવાનગી આપે છે કે જે ઘણા અનુભવો હશે. શું આપણે આ જ્ઞાન સાથે આ અનુભવો અને શું આપણે શું શીખ્યા અમને દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.

પછી 22 Years, Grant Me Clemency

Dear family and friends,

It has been a long time since some of us last communicated. Please know that all of you have remained in my heart and prayers throughout these 22 કારાવાસ વર્ષ. Please know that I truly appreciate the unconditional love and support that you have shared with me throughout my entire life. The reason for this letter is I would like to be a physical presence at what sounds like Higinio family reunion in collaboration with the celebration of our mom’s birthday on February 13, 2016.

My current release date is January 24, 2021. I was sentenced as a career offender to 30-years for distribution of crack-cocaine. Despite the many changes to the crack-cocaine sentencing guidelines, the courts have refused to apply any of the changes to defendants sentenced as career offenders. On October 22, 2015, યુ.એસ.. Senate Judiciary Committee passed a bill that would finally reduce my sentence. This bill has a lot of momentum and members of both political parties have agreed to most of the changes in the bill. The bill now has to be voted on by the U.S. સેનેટ, યુ.એસ.. House of Representatives and then signed by President Obama. It’s not know when these votes will take place, but we are praying that it be done now.

In August 2014, I filed a pro se motion requesting that President Obama grant me clemency. President Obama along with Attorney General Holder a Clemency Project that has six criteria in which an applicant must meet. I qualify for all six.

I ask that you find the time to write a letter of support to Ms. Deborah Leff. She is the U.S. Pardon Attorney, and she has the power to determine whether the request makes it to President Obama. A letter addressed to Ms. Leff would be a big help in convincing her that she should grant this request immediately. The government moves real slow, and I would like to have all letters sent on or before December 1, 2015. This will allow two months for the release papers to be prepared, and I will be HOME for the 2016 Family Reunion.

The letter does not have to be long. My name is such and such, I am a career teacher, I’ve worked at Warner Brothers as an accountant, I am a mother of four, I am Vincent’s relative, and I humbly request that you grant his request for clemency and allow our beloved brother to come HOME and share in our family LOVE. Feel free to add any information you feel would be helpful in convincing Ms. Leff that this request should be granted.

Please know that your time and assistance will be truly appreciated.

All letters should be forwarded to:

1United States Pardon Attorney
એમએસ. Deborah Leff
950 Pennsylvania Ave NW
વોશિંગટન ડી. સી. 20530

In the spirit of PEACE, સ્નેહ, JOY, PROSPERITY, and ONENESS.

Your brother,

Vincent A. Gamboa

P.S. Please put case number 93-2090-RJB on the letter.

  

One response to “પછી 22 Years, Grant Me Clemency”

 1. […] મારા વતી એટર્ની ડેબોરાહ લેફ માફીનો લખ્યું જે દરેકને આભાર. Please change the heading of that letter and forward the same letter to President Obama. President Obama could grant my immediate release. તમે પણ પ્રમુખ ઓબામા ચીંચીં અને વિન્સેન્ટ Gamboa માટે દયાભાવ આપવા તેમને પૂછી શકો છો, જેલમાં કરવામાં આવી છે જે ત્રણ પિતા 23 વર્ષોથી 96.6 ક્રેક-કોકેઈન ગ્રામ. કેસ નંબર CR93-2090 અને બૉપ સમાવવા માટે ખાતરી કરો #23079-086. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category