મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • સરકાર નામ: ઓમર ઓસ્ટીન
 • સંખ્યા નોંધણી: 204603સી
 • ઉંમર:31
 • સમય સેવા આપી હતી:કારણ 2001
 • વતન:નેવાર્ક, NJ
 • સજા:60 yrs + 7 સળંગ yrs
 • વર્તમાન ચાર્જ:બેવડી હત્યા
 • ઉપનામ:K.O.
 • તારીખ છોડો:2043
 • જેલમાં એફિલિએશન:રક્ત (તે દિવસે પ્રિયતમ કે પ્રિયતમાને લખેલો નનામો પત્ર)
 • પ્રભાવ વર્તુળ:Altariq Gumbs, લેસ્ટર આલ્ફોર્ડ, બ્રાઉન ત્વચા, Tewhan બટલર,
 • સંસ્થા:East Jersey State Prison (Rahway)
 • એક વાસ્તવિક જી તમે youngins વિમુખ કરવું ન કરી શકે તો, ઠીક, તે યા માર્ગ હોય, પરંતુ ઓછામાં ઓછા માર્ગ માટે તમે મને PReP દો.

Executing Our Future

US-CRIME-POLICE-RACE

The problems facing our community (hoods) today are age-old problems that will not easily fade away. What is very evident is that as a people we brothers and sisters from the streets, whether still in the streets, or incarcerated as a result of living the street life, need to find ways to use our struggles to come together like the brothers and sisters did in the streets of Los Angeles in 1965. All of the things that kept them at each other’s throats for so long were momentarily dissolved. I am not saying that we need to riot. What I am saying is that we need to put our differences in the streets to the side.

Right now what is missing is that extra boost of raw energy often found in the street. But it has to be guided by intelligent decision making. We do not want to give the oppressors the legal right to shoot more of our people. The law is on their side, અને તેઓ તેને ખબર. They will flaunt it as often as possible. We cannot scare them by posting threats to the police on the Internet. We have to understand what we want. What we want is to not be discriminated against, unjustly executed, stopped and frisked, and framed by neighborhood cops. What we want is for foreigners who are allowed to come and live the American dream to stop coming into Black and Latino communities and turning their noses up at us. STOP stereotyping us when we shop in your stores which suck our money out of our hoods and ship it back to your countries. Reinvest in the community!

If we just start advocating popping off on the police, and some people execute those ideas, then it is basically a declaration of war. If all other OPTIONS have proven futile and that is not the unanimously declared direction to go in, then our most innocent youngins will be the ones to pay the price. It could be wearing a hoodie at the wrong place and time, having a toy gun, or expressing oneself angrily toward the wrong irrational policeman at the wrong time.

When THUGS and GANGSTERS die yeah the loved ones cry, but society as whole sees it as they play that kind of game and are ABOUT THAT LIFE. But the tragedy in what is happening to black men across this nation today is that it is not the thugs and gangsters who are being executed by killer-cops and overzealous vigilante civilians. The police are taking their fears and cultural distortions they acquire from the images portrayed by thugs and gangsters of the street life and shameless entertainers and imposing those distortions onto our brightest, harmless youth. In that case, they are executing our future. It’s like cutting down trees and plants before they ever get to grow and bear fruit. This is why those same thugs and gangsters in the street life need to RAISE UP and take over the street side of protest and activism and show signs of togetherness behind the cause.

There must be a unified determination aimed at achieving the things we WANT!!!

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category